ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

(1/2) > >>

FA:ผมได้ย้ายจากที่บรรจุรับราชการครั้งเเรกได้ โอนย้ายมาอยู่ที่ภูมิลำเนาโดยเป็นการโอนย้ายข้ามจังหวัดมาเเละมีบ้านพักในภูมิลำเนาเเต่บ้านพักเป็นบ้านที่ผมกับภรรยาได้ทำสัญญากู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาปลูกสร้างบ้านเเละต้องจ่ายชำระค่าเงินตามสัญยาเงินกู้ทุกเดือนอยากทราบว่า
 

 1.ผมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน,ค่าเช่าซื้อ,ค่าชำระเงินกู้ ตามที่หนังสือ  ที่มท.0808.2/ว296ลว25 มกราคม 2550 หรือเปล่าครับเรื่องหลักเกรฑ์เเละวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

yaboy957:น่าจะเบิกได้นะครับ

ช่างเล็กโคราช:ถ้าจำไม่ผิด เบิกได้แน่นอนคับ วันหลังว่างๆจะเปิดตำราให้คับ

runya:ตามความเห็นของผมคิดว่าน่าจะได้  เนื่องจาก
1.  การเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2  พ.ศ.  2550  และหนังสือสั่งการที่  มท  0808.2/ว 954  ลงวันที่  21  มีนาคม  2550  และหนังสือที่  มท  0808.2/ว 296  ลงวันที่  25  มกราคม  2550    จะมีการเบิกจ่ายใน 2  ลักษณะคือ
      1.1  การเบิกค่าเช่าบ้าน  เมื่อได้มีการเช่าบ้านผู้อื่น  ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมิใช่กรรมสิทธิ์ของข้าราชการผู้เบิกค่าเช่าบ้าน  โดยเมื่อข้าราชการส่วนตำบลที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในท้องที่ตำบลดุสิต  ที่ไม่ใช่ผู้บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก (เช่นย้ายมาจากที่อื่น  แม้ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ก็ตาม)  และไม่มีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง  (เป็นทรัพย์สินที่มีชื่อของตัวเองหรือคู่สมรสตามกฎหมาย)  เมื่อ อบต. มิได้จัดบ้านพักไว้ให้  ข้าราชการผู้นั้นก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  แม้บ้านหลังดังกล่าวจะเป็นบ้าน  ของ บิดา – มารดา ,พ่อตา – แม่ยาย  ถ้าข้าราชการผู้นั้นพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจริงก็ย่อมสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้  (หนังสือ  ที่ กค  0514 /388  ลงวันที่  6  มกราคม  2531 )
      1.2  การเบิกค่าเช่าซื้อ  ในกรณีที่ข้าราชการที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง  นอกจากจะขอเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ 1.1   แล้ว  หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะซื้อบ้าน  หรือกู้เงิน  โดยทำสัญญากับสถาบันการเงินตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  เพื่อซื้อหรือก่อสร้างบ้านในท้องที่ที่ตนปฏิบัติงาน  (ท้องที่หมายรวมถึง  พื้นที่ของอำเภอ  หรือกิ่งอำเภอ  ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของตำบล)  ก็สามารถกระทำได้  หรือข้าราชการผู้นั้นได้ขอใช้สิทธิ์เช่าซื้อมาจากท้องที่อื่นเมื่อย้ายมาปฏิบัติงานใน  อบต.นั้นๆ และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  ก็สามารถนำหลักฐานการเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารมาเบิกค่าเช่าซื้อได้
 2.กรณีของคุณได้ทำสัญญากู้เงินจากธนาคารมาสร้างบ้านและต้องส่งเงินกู้ทุกเดือน  เมื่อต้องส่งเงินกู้ให้ธนาคารทุกเดือนก็น่าจะเป็นการเช่าซื้อ  ซึ่งบ้านดังกล่าวไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคุณ  เพราะคุณเป็นแค่ผู้ครอบครองทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฏหมาย  กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านยังเป็นของธนาคาร  ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณก็ต่อเมือคุณได้ชำระค่าเช่าซื้อครบตามสัญญาและธนาคารได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของคุณหรือภรรยา(ตามกฏหมาย)  เมื่อนั้นสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของคุณจึงหมดไป  (ปพพ. มาตรา ๕๗๒  อันว่าเช่าซื้อนั้นคือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่า  โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว)


weareza009:คิดว่าน่าจะเบิกได้เ่ช่นเดียวกันนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป


ประกาศ โยธาไทย ย้าย webboard ใหม่ไปที่ http://www.yotathai.net

เว็บบอร์ดเดิมจะเก็บไว้เพื่อการค้นหาข้อมูลเก่าๆ เท่านั้น

ยางมะตอยผสมเสร็จโยธาพรีมิกซ์ โปรแกรม Quick Design